SELECT ISSUE

Romanian Journal of Neurology, Volume XX, No. 4, 2021
ISSN 1843-8148  |  e-ISSN 2069-6094
ISSN-L 1843-8148
DOI: 10.37897/RJN

Indexată BDI  |  IDB Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

Plagiatul – în actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutată în ultima vreme. Apariția unor programe performante de căutare și identificare a similitudinilor între texte [...]

Committe on Publication Ethics

A forum for responsible and ethical research publishing – Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Partners

Partners

AIMS AND SCOPE

ROMANIAN JOURNAL OF NEUROLOGY  |  REVISTA ROMÂNĂ DE NEUROLOGIE

Afiliere | Affiliation:
Societatea de Neurologie din România | Romanian Society of Neurology

Denumire pentru indexare | Indexing name: Ro J Neurol.
Publisher: Editura Medicală Amaltea – România | Amaltea Medical Publishing House – Romania
Afiliere internațională editură | Publisher’s international affiliation: Elsevier (2008)

ISSN: 1843-8148
eISSN: 2069-6094
ISSN-L: 1843-8148
Grad CNCS/CNCSIS | CNCS/CNCSIS Rank: Categoria B+ | B+ Category
Cod CNCS/CNCSIS: 768
Indexată BDI  |  Indexed in international databases (EBSCO, Scirius, Wame)
Frecvența de apariție | Publication Frequency: 4 numere pe an, plus suplimente / 4 issues per year, plus supplements

Creditare Colegiul Medicilor din România (CMR) | Accreditation of College of Romanian Physicians: 10 credite EMC*/abonament | 10 CME* credits/subscription; 80 credite EMC*/articol | 80 CME* credits/paper
* EMC (educaţie medicală continuă)  | CME (continuing medical education)

Revista Română de Neurologie, revista oficială a Societăţii de Neurologie din România, este fondată în 2001, fiind o publicație ştiinţifică de prestigiu care asigură o calitate deosebită din punctul de vedere al conținutului științific, dar şi al aspectului editorial şi grafic, atât prin existența unui proces imparțial de selecție, evaluare și corectură a articolelor (procedura de peer review), cât şi prin asigurarea unor condiții editoriale, grafice și de tipar de înaltă ținută.

În vederea creșterii standardelor științifice ale revistei, o atenție specială a fost acordată îmbunătățirii calității materialelor publicate. Articolele de orientare, studiile clinice şi studiile de caz sunt structurate în mai multe secţiuni: reviews, original articles, case reports. Toate articolele sunt publicate integral în limba engleză.

Un colectiv de cadre medicale cu reputaţie din domeniul neurologiei este implicat într-un riguros proces de peer review, ce respectă regulile internaționale de etică și calitate în mediul academic.

Creșterea vizibilității ROMANIAN JOURNAL OF NEUROLOGY (Revista Română de Neurologie) se realizează nu numai prin schimbul de articole cu alte publicații de profil și colaborarea cu organismele similare naționale și internaționale, ci și prin site-ul dedicat în care apar ultimele articole publicate, oferind oportunitatea informării în timp real.

Prin activitatea sa, ROMANIAN JOURNAL OF NEUROLOGY ( (Revista Română de Neurologie) contribuie decisiv la promovarea activității medicale, contribuind, de asemenea, la educația medicală continuă și asigurând creșterea competenței specialiștilor, îmbunătățind, implicit, actul medical și aliniindu-se la standardele cele mai înalte la nivel internaţional.

ROMANIAN JOURNAL OF NEUROLOGY (Revista Română de Neurologie), the official journal of the Romanian Society of Neurology, was founded in 2001, being a prestigious scientific journal that provides a high quality in terms of scientific content, but also the editorial and graphic aspect, both through an impartial process of selection, evaluation and correction of articles (peer review procedure), as well as providing editorial, graphic and printing conditions at the highest level.

In order to increase the scientific standards of the journal, special attention was paid to the improvement of the quality of the published materials. Guidance articles, clinical trials and case studies are structured in several sections: reviews, original articles, case reports, images in neurology. All articles are published entirely in English.

A team of reputable medical professionals in the field of neurology is involved in a rigorous peer review process that complies with international ethics and quality rules in the academic world.

Increasing the visibility of the ROMANIAN JOURNAL OF NEUROLOGY is achieved not only through the exchange of articles with other publications and the collaboration with similar national and international bodies, but also through the dedicated website where the latest published articles are posted, offering the opportunity to be informed in real time.

Through its work, the ROMANIAN JOURNAL OF NEUROLOGY contributes decisively to the promotion of medical activity, also contributing to the continuing medical education and ensuring the increase of the specialists' competence, thus improving the medical act and by aligning it with the highest standards at the international level.

 

SEARCH

STANDARDS

Submit article

Submit your article to the journal by using the form here:

Submit

Subscriptions

To receive the Ro Journal of NEUROLOGY click here:

SUBSCRIBE
Publicare
Abonare

Partners

Partners' logo